Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: Sisätilaopastussovellus Tipotien hyvinvointikeskukseen

TARJOUSPYYNTÖ

Tekoälyä hyödyntävä sisätilaopastussovellus
 

1 TAUSTA JA TARKOITUS

Tipotie on hyvinvointikeskus Tampereen Pispalassa. Hyvinvointikeskukset tarjoavat mm. sosiaali- ja terveyspalveluja, tapahtumia, monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä paikan erilaisille kohtaamisille ja kokeiluille alueilla. Rinteeseen rakennettu Tipotie-talo on viisikerroksinen ja sen pääsisäänkäynti on rakennuksen ylimmässä kerroksessa. Toinen sisäänkäynti on talon toisessa kerroksessa. Rakennus on sokkeloinen[1], eivätkä nykyiset kerroskartat toimi kunnolla. Vaikka pääsisäänkäynnin yhteydessä on opastetaulu ja virastomestareiden neuvontapiste, asiakkaiden suuri haaste Tipotiellä on eri palveluiden löydettävyys. Tarvitaan helppokäyttöinen ratkaisu, jolla tulijat saadaan opastettua heti sisäänkäynniltä juuri omalle vastaanotolle. Mobiiliopastus on tapa, jolla helpotetaan palvelujen saavutettavuutta: henkilökohtainen reititys saadaan helposti käyttöön suurimmalle osalle kävijöistä esteettömyys huomioiden. Sovelluksen käyttäjiä ovat ensi vaiheessa ennakkoon sovitulle vastaanotolle tulijat sekä henkilökunta.

Tampereen kaupunki hankkii sisätilapaikannukseen perustuvan, teko- ja tukiälyä (AI) hyödyntävän mobiiliopastuksen. Hankinta tehdään Smart Tampere Digiohjelman, Smart Tampere Ekosysteemiohjelman EAKR-rahoitteisen 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen, Avo- ja asumispalvelujen sekä Business Tampereen yhteistyönä.

Tavoitteena on:

  1. Toteuttaa bluetooth-majakoilla toteutettavaa sisätilapaikannusta käyttävä sovellus Android ja iPhone -puhelimien käyttöjärjestelmille
  2. Saada sovellukseen mahdollisimman monta ominaisuutta, jotka on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevien käyttäjätarinoiden Tipotie-user storyt.pdf sekä prototyypin[2] kautta.
  3. Palvella monia erilaisia käyttäjiä
  4. Ensimmäisen sovellusversion on oltava valmis viimeistään 15.12.2019

2 HANKINTAMENETTELY

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittava palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä. Pienhankintaan sovelletaan sen sijaan sekä Tampereen kaupungin että EAKR-hankkeiden hankintaohjetta.

Tämän pienhankinnan kokonaishinta optioineen on yhteensä enimmillään 25 000 euroa (+ alv). Summan ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.

Tilattava työ maksetaan muodostunutta maksuperustetta vastaan, erikseen sovitun mukaisissa erissä. Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun tilaaja on hyväksynyt työn.

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Lisäksi tarjous hylätään, mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

3 HANKINNAN KOHDE

Hankinnan kohteena on mobiililaitteella toimiva bluetooth-paikannukseen perustuva ja tekoälyä hyödyntävä sisätilaopastus tarjouspyynnön liitteenä olevien muodostettujen käyttäjätarinoiden ja prototyypin mukaisesti. Applikaatio tulee rakentaa Android ja iOS käyttöjärjestelmille. PoC-version tulee olla valmis joulukuun 2019 puoliväliin mennessä.

Tilaaja omistaa oikeudet työn tuotoksiin (ml. lähdekoodi, dokumentaatio ja käännetyt sovellukset). Toimittaja saa pitää myös rinnakkaisen oikeuden projektin tuloksiin, mahdollisten jatkoprojektien pohjaksi. Tilaaja voi hankinnan aikana tai sen päätyttyä jakaa oikeuksia kolmansille osapuolille, tai määrittää ratkaisu avoimeksi niiltä osin kuin tilaajalla on oikeuksia tuotoksiin.

Hankinta sisältää sovelluksen ja sen julkaisun sovelluskauppoihin, vikakorjaukset, dokumentoinnin ja projektihallinnan palavereineen. Kokonaishinnan ollessa riittämätön kaikkien ominaisuuksien toteuttamiseen, tulee tarjouksessa eritellä ne ominaisuudet, jotka toimittaja toteuttaa. Tarjoukseen tulee liittää perustelut, miksi juuri nämä ominaisuudet ovat valittu.

Tarjouksessa tulee olla aikataulutettu toteutussuunnitelma, joka sisältää ehdotuksen käytettävistä teknologioista ja mahdollisista kolmannen osapuolen komponenteista, tiimin referenssit ja osaamisen kuvaus, sekä arvio vuosittaisista ylläpitokuluista.

Jos tarjoukseen kuuluu sisään rakennettuna muiden kolmansien osapuolien tai toimittajan omaa aiempaa ohjelmistokoodia, on ne ja niiden käyttöoikeudet selvitettävä tarjouksessa.

Sovelluksen tulee olla saavutettava, eli täyttää digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetyssä laissa 306/2019 tarkoitetut mobiilisovellusten kriteerit[4].

Toteutuksen tulee noudattaa Tampereen kaupungin graafista ohjetta[5] ja sisältää tarvittavat kaupungin ja hankkeen tunnukset.

Tilaaja huolehtii sisätilapaikannukseen tarvittavien bluetooth-majakoiden hankinnasta ja asennuksesta.

Lisäksi toivomme optiona sovelluksen jatkokehityksen ja lisätöiden tuntihinnan sekä ylläpidon hinnan. Optioiden hinta ei vaikuta tarjouksen pisteytykseen.

4 TARJOAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajan tulee myös kuulua ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi palveluntuottajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Palveluntuottaja joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittamia alihankkijoita. Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai käytettävien alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan toiminnasta kuten omastaan.

Edellä mainitun lisäksi, vaikka kyse on ns. pienhankinnasta, poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016) 80 § ja 81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä olevan lain pykälissä mainituista poissulkemisperusteista.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään kilpailutuksen ja tarjousvertailun jälkeen.

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakastieto Oy:n palveluja.

5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus sitoo Tilaajaa kuitenkin vasta kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun Palveluntuottajan kanssa sopimuksen teon yhteydessä.

Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen muodostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan tarjouksen tehneen palveluntuottajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen.

Muilta osin noudatetaan JIT2015 yleisiä sopimusehtoja[6] sekä JIT2015 liitteen 4. ketterät menetelmät erityisehtoja[7].

Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli Palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

Työsuoritus laskutetaan tilaajalta toteutuneen työn perusteella. Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun vaaditut korjaukset on tehty, sovellus julkaistu ja tilaaja hyväksynyt työn. Tilaaja voi halutessaan tilata pienemmällä summalla kuin ilmoitettu kokonaishinta.

Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä vaan ne on sisällytettävä palveluun.

Laskutuksen pitää tapahtua verkkolaskutuksena. Laskusta tulee selvitä tehdyt toimenpiteet, tekijät toimeksiannon kokonaissumma ja laskutettu osuus. Maksuehto on 21 päivää, hyväksytyn laskun päiväyksestä.

6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Tarjousten arvioinnissa valintakriteerinä käytetään hankinnan kokonaistaloudellista edullisuutta, eli hankinnan hinta-laatu-suhdetta. Hinnan osalta tarjoukset pisteytetään asteikolla 1-5 siten, että halvin saa 5 pistettä. Laatukriteereitä ovat tarjouksen vastaavuus prototyyppiin ja käyttäjätarinoihin, toimitusaikataulu, ohjelmiston muokattavuus, saavutettavuus ja tekninen tuki. Laatupisteitä saa 1-5, parhaan ollessa 5. Lisäksi arvioimme tarjoajan referenssejä vastaavista totutuksista sekä tarjottavan tekijätiimin kokemusta, pisteytyksellä 1-5.

Hintaa ja laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavilla painotuksilla:

• Hinta 30%
• Laatu 40%
• Referenssit ja kokemus 30%

7 LUOTTAMUKSELLISUUS

Hankinta-asiakirjat ovat julkisuuslain (621/1999) nojalla pääsääntöisesti julkisia.

Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen Palveluntuottajan liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja sen muodostumista koskevaa tietoa.

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, tulee ne olla erillisellä liitteellä ja siitä on tarjouksessa erikseen selkeästi mainittava. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, tilaajalla on oikeus katsoa, ettei tarjoaja katso tarjouksensa sisältävän liikesalaisuuksia.

8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään perjantaina 8.11.2018 osoitteeseen anni.joela@tampere.fi. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Tipotie

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 31.10.–5.11.2019. Kysymykset jätetään ja niihin vastataan Smart Tampere - Kaupunkikehittäjien kohtauspaikka internet-sivuilla http://projektit.smarttampere.fi/ tarjouksen yhteydessä olevaan keskustelupalstaan. Myös muulla tavoin esitetyt kysymykset julkaistaan ja niihin vastataan keskustelupalstalla.

Yhteyshenkilö
Anni Joela
Tampereen kaupunki
Projektipäällikkö
040 721 9867
anni.joela@tampere.fi
 

Hankelogot
comments powered by Disqus