Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: Ihmisten liikkumisen analyysi

Smart Tampere -ohjelman 6Aika: Opastamisen ekosysteemi ˗hankkeessa tehtävä ihmisvirtojen ja ihmisten liikkumisen analyysi

1 TAUSTA JA TARKOITUS

Smart Tampere on kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma, jonka tarkoituksena on nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi. Ohjelmalla tuetaan alueen yritysten uudistumista ja kasvua, edistetään uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistetaan Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä erityisesti ulkomaisten yritysten ja osaajien parissa. Ohjelmalla edistetään kaupungin omaa digitalisaatiota ja kestäviä ratkaisuja mm. palveluissa, energian ja rakennusten käytössä, liikenteessä sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittymisessä.

Opastamisen ekosysteemi -hanke on osa 6Aika-strategiaa. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä luoda uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Vuosina 2014–2020 toteutettava 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

Tämä tarjouspyyntö koskee ihmisten liikkumisen ja liikkumiskäyttäytymisen analysointia liittyen Tampereen kaupungin 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen osatoteutukseen.

2 HANKINTAMENETTELY

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä. Pienhankintaan sovelletaan sen sijaan sekä Tampereen kaupungin että EAKR-hankkeiden hankintaohjetta.

Tämän pienhankinnan kokonaishinta optioineen on yhteensä enimmillään 15 000 euroa (+ alv). Summan ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Lisäksi tarjous hylätään, mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

3 HANKINNAN KOHDE

Hankinta koostuu ihmisten liikkumisen analyysistä Tampereen keskustan sisääntuloväylillä ja keskustan alueella. Analyysin tuloksia käytetään kaupungin palvelujen ja opastamisen kehittämisessä. Olemme kiinnostuneita saamaan tietoa ihmisten todellisesta liikkumisesta, mm. mistä keskustan alueelle tullaan sekä esimerkiksi Hämeenkadun kävelyvirroista. Analyysi tuottaa tietoa ihmisten viipymästä keskustan alueella sekä käytetyistä kulkumuodoista/˗välineistä. Ratkaisun toivotaan sisältävän mahdollisuuden seurata liikkumisen kehitystä ajassa ja analysoida saatua dataa yhdistettynä muuhun kaupungin tuottamaan dataan.

Tilaaja omistaa oikeudet työn tuloksiin.

4 TARJOUKSEN SISÄLTÖ

Luvussa 3 kuvattuihin hankinnan kohteen määrittelyihin liittyen pyydämme tarjoustanne, joka sisältää ainakin seuraavat asiat:

  • Teknologia, johon ratkaisu perustuu
  • Toteutussuunnitelman kuvaus ja aikataulu
  • Eroteltavat liikkumismuodot
  • Analyysin tarkkuus ja analysoitavat alueet
  • Pitkittäistutkimuksen mahdollisuuden arviointi
  • Referenssit aikaisemmista vastaavista palveluista kaupunkiympäristössä

Tarjouksessa pitää lisäksi olla eriteltynä selkeästi, miltä osin Palveluntarjoaja aikoo käyttää alihankintaa palvelun toteuttamiseksi. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja neuvottelevat yhdessä tarkemmin toteutuksen yksityiskohdista tarjouspyynnön ja tarjouksen pohjalta.

5 TARJOAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajan tulee myös kuulua ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi palveluntuottajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Palveluntuottaja joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittamia alihankkijoita.

Edellä mainitun lisäksi, vaikka kyse on ns. pienhankinnasta, poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016) 80 § ja 81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä olevan lain pykälissä mainituista poissulkemisperusteista.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään kilpailutuksen ja tarjousvertailun jälkeen.

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakastieto Oy:n palveluita.

6 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus sitoo Tilaajaa kuitenkin vasta kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun Palveluntuottajan kanssa sopimuksen teon yhteydessä.

Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen muodostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan tarjouksen tehneen Palveluntarjoajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen.

Muilta osin hankintasopimuksessa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT, päivitetty 4/2017).

Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen, mikäli kyseiset ehdot ovat JYSE 2014 PALVELUT (päivitetty 4/2017) ˗sopimusehtojen vastaisia. Jos Palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan tai oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

Tilattava työ maksetaan muodostunutta maksuperustetta vastaan, erikseen sovitun mukaisissa erissä. Laskutuksen pitää tapahtua verkkolaskutuksena. Laskusta tulee selvitä tehdyt toimenpiteet, tekijät, toimeksiannon kokonaissumma ja laskutettu osuus. Maksuehto on 21 päivää, hyväksytyn laskun päiväyksestä.

7 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin, hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hintaa ja laatua vertaillaan ja pisteytetään asteikolla 1-5 (parhaalle 5 pistettä), seuraavien tekijöiden perusteella:

• Laatu: Tarjouksen sisältö, painoarvo 40%
• Laatu: Toteutussuunnitelma, painoarvo 20%
• Laatu: Tarjoajan referenssit vastaavanlaisista toteutuksista ja tekijätiimin kokemus, painoarvo 20%
• Kokonaishinta, painoarvo 20%

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka˗, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.

Tarjous tulee laatia siten, että edellä mainitut seikat käyvät ilmi tarjouksesta. Mikäli jokin arvioitava kohta ei selviä tarjouksesta, saa Palveluntuottaja tästä kohdasta nolla (0) pistettä.

8 LUOTTAMUKSELLISUUS

Hankinta-asiakirjat ovat julkisuuslain (621/1999) nojalla pääsääntöisesti julkisia.

Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen Palveluntuottajan liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja sen muodostumista koskevaa tietoa.

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, tulee ne olla erillisellä liitteellä ja siitä on tarjouksessa erikseen selkeästi mainittava. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, tilaajalla on oikeus katsoa, ettei tarjoaja katso tarjouksensa sisältävän liikesalaisuuksia.

9 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään perjantaina 21.12.2018 klo 12:00 mennessä.

Tarjous toimitetaan PDF-muodossa sähköpostin liitteenä osoitteeseen: anni.joela@tampere.fi, otsikoituna ”Tarjous: Crowd Analytics”.

Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi (2) kuukautta jättöpäivästä.

10 LISÄTIEDOT

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 10.12.-14.12.2018. Kysymykset jätetään ja niihin vastataan tarjouspyynnön yhteydessä olevaan keskustelupalstaan Smart Tampereen www-sivuilla. Myös muulla tavoin esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan Smart Tampereen www-sivun keskustelupalstalla.

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Anni Joela
anni.joela@tampere.fi
040 721 9867

comments powered by Disqus