Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö kaupunki-infonäyttöjen sisällön html-yhdistelmäsivustoista

1 TAUSTA JA TARKOITUS

Opastamisen ekosysteemi -hanke on osa 6Aika-strategiaa. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluja sekä luoda uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Tampereen kaupungin 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen osatoteutuksessa pilotoidaan kaupunki-infonäyttöjä.

2 HANKINTAMENETTELY

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

3 HANKINNAN KOHDE

Tarjouspyynnön kohteena on kosketusnäytöillä toimivien infonäyttöjen konseptikuvauksen[1] ja prototyypin[2] mukainen, eri rajapintojen kautta saatavan tiedon integraatio html-pohjaiseksi yhdistelmäsivustoksi infonäyttöjen hallintajärjestelmää varten. Sisällöt tulevat mm. Visit Tampereen sivustolta[3] sekä sensoridatasta (ilmanlaatu). Sisällön edellytetään olevan html-pohjainen. Saman sisällön toivomme toimivan myös mobiililaitteissa. Koontisivuston tulee olla valmis syys- lokakuun vaihteeseen mennessä.

Tilaaja omistaa oikeudet työn tuotoksiin.

Lisäksi toivomme optiona tarjouspyynnössä kuvatun järjestelmän ylläpitopalvelua. Toivomme saavamme kuukausi- ja vuosihinnan ylläpidosta. Ylläpitopalvelun hinta ei vaikuta tarjouksen pisteytykseen.

Optiona voi tarjota myös kosketusnäytöissä toimivaa julkaisujärjestelmää, oletuksena käytetään iDiD:n ohjausjärjestelmää

4 TARJOAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajan tulee myös kuulua ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi palveluntuottajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Palveluntuottaja joka on laiminlyönyt verojen

tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittamia alihankkijoita.

Edellä mainitun lisäksi, vaikka kyse on ns. pienhankinnasta, poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016) 80 § ja 81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä olevan lain pykälissä mainituista poissulkemisperusteista.

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään kilpailutuksen ja tarjousvertailun jälkeen.

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakastieto Oy:n palveluja.

5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus sitoo Tilaajaa kuitenkin vasta kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun Palveluntuottajan kanssa sopimuksen teon yhteydessä. Työsuoritus laskutetaan tilaajalta toteutuneen työn perusteella.

Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen muodostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan tarjouksen tehneen palveluntuottajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen.

Muilta osin noudatetaan JIT2015 yleisiä sopimusehtoja sekä JIT2015 liitteen 4. ketterät menetelmät erityisehtoja.

Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli Palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

Jos Palveluntuottajan raportointiin tai rahoitukseen liittyy erityisiä hankkeen rahoittajan määrittelemiä ehtoja, nämä tarkentuvat toimeksiantosopimuksessa. Tarjouksen tekemällä Palveluntuottaja hyväksyy, että näihin voi liittyä erityisiä ehtoja jotka tarkentuvat toimeksiantosopimusta laadittaessa. Nämä ehdot eivät kuitenkaan muuta hankinnan luonnetta.

Tilattava työ maksetaan muodostunutta maksuperustetta vastaa, erikseen sovitun mukaisissa erissä. Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun vaaditut korjaukset ovat tehty ja tilaaja hyväksyy työn.

Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä vaan ne on sisällytettävä palveluun.

Laskutuksen pitää tapahtua verkkolaskutuksena. Laskusta tulee selvitä tehdyt toimenpiteet, tekijät toimeksiannon kokonaissumma ja laskutettu osuus. Maksuehto on 21 päivää, hyväksytyn laskun päiväyksestä.

6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET

Tarjousten arvioinnissa valintakriteerinä käytetään hankinnan kokonaistaloudellista edullisuutta, eli hankinnan hinta-laatu-suhdetta. Hinnan osalta tarjoukset pisteytetään asteikolla 1-5 siten, että halvin saa 5 pistettä. Laatukriteereitä ovat tarjouksen vastaavuus konseptikuvaukseen, toimitusaikataulu, käytettävyys mobiilissa, ohjelmiston muokattavuus ja tekninen tuki. Laatupisteitä saa 1-5, parhaan ollessa 5. Lisäksi arvioimme referenssejä vastaavista totutuksista sekä tarjottavan tekijätiimin kokemusta, pisteytyksellä 1-5.

Hintaa ja laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavilla painotuksilla:

• Hinta 30%
• Laatu 40%
• Tarjoajan referenssit ja tekijätiimin kokemus vastaavanlaisista toteutuksista 30%

7 LUOTTAMUKSELLISUUS

Hankinta-asiakirjat ovat julkisuuslain (621/1999) nojalla pääsääntöisesti julkisia.

Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen Palveluntuottajan liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja sen muodostumista koskevaa tietoa.

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, tulee ne olla erillisellä liitteellä ja siitä on tarjouksessa erikseen selkeästi mainittava. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, tilaajalla on oikeus katsoa, ettei tarjoaja katso tarjouksensa sisältävän liikesalaisuuksia.

8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse ma 10.9.2018 klo 12 mennessä osoitteisiin:
anni.joela@tampere.fi (040 721 9867)
jari.ikonen@businesstampere.com (0500 456636)

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 30.8.–7.9.2018. Kysymykset jätetään ja niihin vastataan tarjouksen yhteydessä olevaan keskustelupalstaan. Muulla tavoin esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan Smart Tampere WWW-sivulla.

Yhteyshenkilö
Nimi: Anni Joela
Organisaatio: Tampereen kaupunki
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 040 721 9867
Sähköposti: anni.joela@tampere.fi

comments powered by Disqus